Informacje i Dokumentacja medyczna

Jeżeli potrzebują Państwo kserokopii swojej dokumentacji medycznej należy złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej lub wypełnić bezpośrednio w rejestracji dowolnej przychodni CM Internus.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

WAŻNE:

  • Pacjent zawsze musi potwierdzić swoją tożsamość dokumentem ze zdjęciem

Czas oczekiwania na odbiór: kodu recepty i wyników badań – zgodnie z informacją od lekarza/pielęgniarki (zwykle na drugi dzień); historia zdrowia i choroby w ciągu 5 dni roboczych

Odbiór kserokopii dokumentacji medycznej może wiązać się z uiszczeniem ewentualnej opłaty. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym okresie oraz w związku z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania O Zdarzeniach Medycznych.

ODBIÓR RECEPT, WYNIKÓW BADAŃ LUB HISTORII ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, osoba wskazana przez pacjenta)

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, osoba wskazana) mogły odebrać dla Państwa recepty lub uzyskać Państwa wyniki badań, czy historię zdrowia i choroby należy dokonać upoważnienia wskazanej przez siebie osoby na druku: Oświadczenie Pacjenta. Druk Oświadczenia można wydrukować i uzupełniony złożyć w rejestracji naszej przychodni. Oświadczenie Pacjenta można wypełnić także bezpośrednio w przychodni CM Internus.

Oświadczenie Pacjenta

WAŻNE:

  • Pacjent może upoważnić więcej niż jedną osobę i w każdej chwili dokonać zmiany w upoważnieniu lub je wycofać
  • Pacjent zawsze musi potwierdzić swoją tożsamość dokumentem ze zdjęciem

WYDANIE RECEPT, WYNIKÓW BADAŃ LUB HISTORII ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, osoba wskazana przez pacjenta)

Jeżeli osoba inna niż pacjent chce odebrać jego kody recepty lub uzyskać wyniki badań czy historię zdrowia i choroby powinna być upoważniona przez pacjenta stosownym Oświadczeniem. Jeżeli nie zostało upoważniona powinna zgłosić się z tzw. upoważnieniem jednorazowym. Druk jednorazowego upoważnienia można wydrukować z naszej strony internetowej lub pobrać z rejestracji dowolnej naszej przychodni.

Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

Upoważnienie do wydania wyniku badania

WAŻNE:

  • Pacjent zawsze musi potwierdzić swoją tożsamość dokumentem ze zdjęciem

Czas oczekiwania na odbiór: kodu recepty i wyników badań – zgodnie z informacją od lekarza/pielęgniarki (zwykle na drugi dzień); historia zdrowia i choroby w ciągu 5 dni roboczych

Odbiór kserokopii dokumentacji medycznej może wiązać się z uiszczeniem ewentualnej opłaty. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym okresie oraz w związku z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania O Zdarzeniach Medycznych.

INFORMOWANIE O STANIE ZDROWIA OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, osoba wskazana przez pacjenta)

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, osoba wskazana przez pacjenta) mogły zostać poinformowane o Państwa stanie zdrowia należy upoważnić je w stosownym druku: Oświadczenie Pacjenta. Druk Oświadczenia można wydrukować i uzupełniony złożyć w rejestracji dowolnej naszej przychodni. Oświadczenie Pacjenta można wypełnić także bezpośrednio w przychodni CM Internus.

Oświadczenie Pacjenta

 

 

Dokumentacja medyczna

4.09.2023r.

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie
od 1.09.2023r. – 30.11.2023r.

1 strona wyciągu albo odpisu
1 strona kopii albo wydruku
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
II kwartał 2023r.
7 005,76 zł
14,01 zł 0,49 zł 2,80 zł

 

OPŁATY NIE POBIERA SIĘ W PRZYPADKU UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

  • PACJENTOWI ALBO JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE (…)
  • W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH (…)

 

Podstawa prawna:
*ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020r. poz. 849, z późn. zm.)