Informacje i Dokumentacja medyczna

Jeżeli potrzebują Państwo kserokopii swojej dokumentacji medycznej należy złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej lub wypełnić bezpośrednio w rejestracji dowolnej przychodni CM Internus.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

WAŻNE:

  • Pacjent zawsze musi potwierdzić swoją tożsamość dokumentem ze zdjęciem

Czas oczekiwania na odbiór: kodu recepty i wyników badań – zgodnie z informacją od lekarza/pielęgniarki (zwykle na drugi dzień); historia zdrowia i choroby w ciągu 5 dni roboczych

Odbiór kserokopii dokumentacji medycznej może wiązać się z uiszczeniem ewentualnej opłaty. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym okresie oraz w związku z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania O Zdarzeniach Medycznych.

ODBIÓR RECEPT, WYNIKÓW BADAŃ LUB HISTORII ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, osoba wskazana przez pacjenta)

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, osoba wskazana) mogły odebrać dla Państwa recepty lub uzyskać Państwa wyniki badań, czy historię zdrowia i choroby należy dokonać upoważnienia wskazanej przez siebie osoby na druku: Oświadczenie Pacjenta. Druk Oświadczenia można wydrukować i uzupełniony złożyć w rejestracji naszej przychodni. Oświadczenie Pacjenta można wypełnić także bezpośrednio w przychodni CM Internus.

Oświadczenie Pacjenta

WAŻNE:

  • Pacjent może upoważnić więcej niż jedną osobę i w każdej chwili dokonać zmiany w upoważnieniu lub je wycofać
  • Pacjent zawsze musi potwierdzić swoją tożsamość dokumentem ze zdjęciem

WYDANIE RECEPT, WYNIKÓW BADAŃ LUB HISTORII ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, osoba wskazana przez pacjenta)

Jeżeli osoba inna niż pacjent chce odebrać jego kody recepty lub uzyskać wyniki badań czy historię zdrowia i choroby powinna być upoważniona przez pacjenta stosownym Oświadczeniem. Jeżeli nie zostało upoważniona powinna zgłosić się z tzw. upoważnieniem jednorazowym. Druk jednorazowego upoważnienia można wydrukować z naszej strony internetowej lub pobrać z rejestracji dowolnej naszej przychodni.

Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

Upoważnienie do wydania wyniku badania

WAŻNE:

  • Pacjent zawsze musi potwierdzić swoją tożsamość dokumentem ze zdjęciem

Czas oczekiwania na odbiór: kodu recepty i wyników badań – zgodnie z informacją od lekarza/pielęgniarki (zwykle na drugi dzień); historia zdrowia i choroby w ciągu 5 dni roboczych

Odbiór kserokopii dokumentacji medycznej może wiązać się z uiszczeniem ewentualnej opłaty. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym okresie oraz w związku z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania O Zdarzeniach Medycznych.

INFORMOWANIE O STANIE ZDROWIA OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, osoba wskazana przez pacjenta)

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, osoba wskazana przez pacjenta) mogły zostać poinformowane o Państwa stanie zdrowia należy upoważnić je w stosownym druku: Oświadczenie Pacjenta. Druk Oświadczenia można wydrukować i uzupełniony złożyć w rejestracji dowolnej naszej przychodni. Oświadczenie Pacjenta można wypełnić także bezpośrednio w przychodni CM Internus.

Oświadczenie Pacjenta

 

 

Dokumentacja medyczna

4.03.2024r.

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie
od 01.03.2024r. – 31.05.2024r.

1 strona wyciągu albo odpisu
1 strona kopii albo wydruku
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
IV kwartał 2023r.
7540,36 zł
15,08 zł 0,53 zł 3,02 zł

 

OPŁATY NIE POBIERA SIĘ W PRZYPADKU UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

  • PACJENTOWI ALBO JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE (…)
  • W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH (…)

 

Podstawa prawna:
*ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020r. poz. 849, z późn. zm.)