Instalacja fotowoltaniczna

Centrum Medyczne Internus Sp. z o. o. w Puławach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla CM Internus Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.

Cel projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń pochodzących z wykorzystania do produkcji energii elektrycznej tradycyjnych surowców, tj. redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Do celów ogólnych projektu zaliczyć należy m.in.:
– wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
– podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii
– spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń oraz zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Długofalowe efekty możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji będą widoczne w zakresie:

– poprawy stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych
– wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Puławy
– zwiększenia potencjału turystycznego regionu przez przeciwdziałanie zjawiskom degradacji środowiska naturalnego

W dniu 16.08.2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę instalacji fotowoltaicznej w CM Internus. Wybrano firmę MONBUD Paweł Załęcki ul. Olszewskiego 2/65, 24-100 Puławy. Oferowana kwota wyniosła 118 080,00 zł brutto. Poniżej ocena złożonych ofert:

Całkowita wartość projektu wynosi 101 722,17 PLN, z czego 55 947,19 PLN stanowi dofinansowanie projektu z UE.