APARAT USG

Centrum Medyczne Internus Sp. z o. o. w Puławach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń diagnostycznych w POZ CM Internus Sp. z o.o. poprzez zakup aparatu USG” w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności zdrowotnych dla mieszkańców powiatu puławskiego i okolic. W ramach projektu zaplanowano doposażenie Przychodni nr 1 CM Internus przy al. Królewskiej 15 w Puławach w nowoczesny sprzęt – aparat USG. Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu to m.in.:
– wyższa jakość usług
– skuteczność leczenia
– lepsza dostępność do aparatu USG
Grupą docelową są mieszkańcy powiatu puławskiego, korzystający z usług medycznych CM Internus – obecni i potencjalni pacjenci.Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, podniesienia jakości realizowanych usług oraz skuteczności leczenia.

Całkowita wartość projektu wynosi: 140 000 zł
Dofinansowanie 71,4 % ( wkład Funduszy Unijnych): 99 960 zł
Wkład własny Beneficjenta: 40 040 zł

 

 

Projekt pt: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń diagnostycznych w POZ CM Internus
Sp. z o.o. poprzez zakup aparatu USG” został zrealizowany. Zakupiony został APARAT USG VIVID T8 PRO R2.5 GE Healthcare: