Badania obligatoryjne z mocy prawa

Ustawa o służbie medycyny pracy zobowiązuje pracodawców do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z art. 229 KP oraz Rozporządzeniem MZiOS z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (DZ.U Nr 69, poz.332, z późniejszymi zmianami)

Centrum Medyczne Internus oferuje firmom komplet badań profilaktycznych dostosowując ofertę indywidualnie do charakteru i warunków pracy pracowników zgodnie z uzyskaną informacją na temat czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących na stanowisk pracy. Pracodawcy zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy na wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz.U.1997 Nr 96, poz.593 z późniejszymi zmianami). Stała umowa obejmuje również działania profilaktyczne dla pracowników m.in. wykonywanie szczepień ochronnych,wizytację stanowisk pracy w celu zapoznania się z występującymi czynnikami szkodliwymi oraz posiedzenie komisji BHP.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, dział Medycyny Pracy został zorganizowany w ten sposób, aby wszystkie niezbędne badania wykonać w ciągu JEDNEGO DNIA.

WZÓR SKIEROWANIA NA BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

SKIEROWANIE MEDYCYNA PRACY

Zakres usług

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia od kwietnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne.

BADANIA WSTĘPNE - wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie
BADANIA OKRESOWE - wykonywane dla pracownika, któremu skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy. Dodatkowo badania okresowe wykonywane są pracownikom, którym pogorszenie stanu wzroku uniemożliwia dalszą pracę
BADANIA KONTROLNE - wykonywane u pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE - wykonywane osobom wykonującym pracę w procesie produkcji i w obrocie żywnością (przed podjęcie pracy, ponownym podjęciem oraz po zakażeniu czynnikiem chorobotwórczym) oraz wykonującym pracę przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia przez inne osoby.

W ramach powyższych badań przeprowadzamy:
- badanie lekarskie, w skład którego wchodzi: wywiad zawodowy, badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe pacjenta oraz orzeczenie o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na proponowanym stanowisku
- wydanie orzeczenia lekarskiego o zdolności lub przeciw wskazaniach do pracy na danym stanowisku
- dodatkowe badania laboratoryjne, diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne: okulistyczna, laryngologiczna, neurologiczna, w przypadku osób pracujących na stanowiskach gdzie występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe (MZiOS z dnia 30.05.1996 r. (Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332)